Vyhodnotenie prieskumu

Ako si Slováci umývajú zuby

Úlohou prieskumu bolo pozorovanie, akou čistiacou technikou si Slováci umývajú zuby. Ostatné chyby pri umývaní zubov (frekvencia, dĺžka, tlak, čistenie jazyka) neboli vyhodnocované.

Počet probandov na vyhodnotenie:

0

Správna technika:

krúživá, stieracia, prípadne ich kombinácia

Nesprávna technika:

akákoľvek iná
Účastníci udávali len bežné problémy s ďasnami a  zubami (citlivosť, usadzovanie plaku a kameňa, gingivitída, paradontitída, zápach z úst). Neboli zaznamenané žiadne iné závažnejšie problémy, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť techniku čistenia zubov. Tabuľka č. 1 v prílohe 1 zobrazuje jednotlivé techniky účastníkov, ktoré boli následne vyhodnocované pomocou koláčových grafov č. 1 – 4.
Prieskumu sa zúčastnilo 225 probandov, z ktorých 31 (14%) bolo pri vyhodnocovaní vyradených z dôvodu nemožnosti odčítania techniky z videozáznamu, umývania len žuvacích častí, pri ktorých je technika neodčitateľná alebo nosenia strojčeka, kedy môže byť technika odlišná a viac dôkladná.

Graf č. 1 VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH TECHNÍK UMÝVANIA ZUBOV

Zo študovanej vzorky probandov (194) si 58% umývalo zuby správne, 42% používalo nesprávnu techniku, a to najmä umývanie do strán, z toho 8 % používalo kombinovanú techniku – predné zuby si umývali krúživou technikou, bočné zuby si už čistili len technikou do strán.
Najviac zastúpenou technikou umývania zubov bola krúživá (49%). Stieraciu techniku použilo 8% respondentov a 1% používalo kombináciu stieracej a krúživej techniky.

Graf č. 2 VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH TECHNÍK UMÝVANIA ZUBOV U ŽIEN

Zo študovanej vzorky účastníčiek (142) si 60 % žien umývalo zuby správne, 40% používalo nesprávnu techniku, a to najmä umývanie do strán, z toho 9 % používalo kombinovanú techniku – predné zuby si umývali krúživou technikou, bočné zuby si už čistili len technikou do strán.
Najviac zastúpenou technikou umývania zubov u žien bola krúživá (54%). Stieraciu techniku použilo 5 % respondentiek a 1% používalo kombináciu stieracej a krúživej techniky.

Graf č. 3 VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH TECHNÍK UMÝVANIA ZUBOV U MUŽOV

Zo študovanej vzorky účastníkov (34) si 62 % mužov umývalo zuby správne, 38 % používalo nesprávnu techniku. Najviac zastúpenou technikou umývania zubov u mužov bola krúživá (44%).
Stieraciu techniku použilo 15 % účastníkov a 3 % používalo kombináciu stieracej a krúživej techniky.

Graf č. 4 VYHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH TECHNÍK UMÝVANIA ZUBOV U DETÍ

Zo študovanej vzorky účastníkov (18) si 33 % detí umývalo zuby správne, 67 % používalo nesprávnu techniku.
17% detí si predné zuby umývalo stieracou technikou, bočné zuby si už čistili len technikou do strán. Krúživú techniku použilo 16% detí, stieraciu 17%.

Záver

Prieskum bol zameraný najmä na používanú techniku umývania zubov. Z časového hľadiska sa už nepozorovali ďalšie parametre (frekvencia, čas, čistenie jazyka, tlak, či čistenie medzizubných priestorov). Správna technika je dôležitá pre dôkladné odstránenie zubného plaku a čo najmenšie podráždenie ďasien. V prieskume sa za správnu techniku považovala krúživá, ale aj stieracia technika, prípadne ich kombinácia.

Akákoľvek iná technika bola vyhodnotená ako nesprávna. U účastníkov sa na začiatku zisťoval stav ústnej dutiny. Žiaden z účastníkov prieskumu neuvádzal závažné problémy, ktoré by mohli viesť k upravenej technike čistenia zubov. Účastníci si podľa vlastnej preferencie vybrali zubnú pastu, boli poučení o podmienkach prieskumu a bolo im poskytnuté súkromie v priestoroch kúpeľne so zariadením, kde si mali zuby umyť ich bežne používanou technikou. Prieskum bol nahrávaný a následne vyhodnocovaný.

Z daného prieskumu vyplýva, že väčšina – teda 58% Slovákov – si zuby umýva správne a používa krúživú techniku, stieraciu techniku, prípadne ich kombináciu. Krúživá technika dominovala u oboch pohlaví. Stieracia technika bola častejšie používaná u mužov (15%) ako u žien (5%).

8% účastníkov začalo so správnou technikou na predných zuboch, ale postupom času, alebo keď začali s umývaním stoličiek z vonkajšej strany, použili nesprávnu techniku do strán. Až 50% detí používalo nesprávnu techniku do strán alebo si umývali len žuvacie časti zubov.

Tieto výsledky viac-menej korelujú s pravidelnými prehliadkami u zubného lekára. V nepandemickom roku 2019 navštívilo svojho zubného lekára s cieľom preventívnej prehliadky 53% dospelých pacientov1, čo je porovnateľné s výsledkami prieskumu – 58% účastníkov používalo správnu techniku umývania zubov. Možno teda konštatovať, že používanie správnej techniky pri umývaní zubov koreluje s pravidelnými návštevami zubnej ambulancie, kde sa pacient najlepšie dozvie ako si zuby čistiť správne s ohľadom aj na jeho zdravotný stav, vrátane zdravia jeho ústnej dutiny1.

Mimo cieľa prieskumu možno subjektívne zhodnotiť, že deti si vyberali zubnú pastu zameranú na chuť, mladší ľudia preferovali zubnú pastu na bielenie a u starších ľudí bol výber zubnej pasty zameraný na ďasná (citlivé a krvácajúce). K týmto defektom ďasien môže prispievať aj nesprávna technika umývania zubov, preto je potrebné technike čistenia zubov venovať dostatočnú pozornosť.

1 TASR, 2022. Počas pandémie sa znížila účasť na preventívnych prehliadkach aj u zubárov. In SVLS [online, cit. 09. 06. 2023]. dostupné na:< https://svls.sk/pocas-pandemie-sa-znizila-ucast-na-preventivnych-prehliadkach-aj-u-zubarov/ >.