SÚŤAŽ o komplexný imunitný balíček

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ súťaže:

Vyhlasovateľom súťaže pod názvom „SÚŤAŽ o komplexný imunitný balíček “ (ďalej len „súťaž“) je obchodná spoločnosť Dimenzia, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 33, 060 01 Kežmarok IČO: 31697038 , DIČ: 2020516069 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:1958/P (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Doba platnosti súťaže:

Súťaž prebieha od 28.02.2023 – 05.03.2023, t.j. 6 dní. Účastníci súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).

Pravidlá súťaže:

Do súťaže sú zaradení všetci účastníci, ktorí:

  1. sledujú @neoglucan
  2. sledujú @biela.perla
  3. do komentára označia osobu, ktorú by výhra potešila

Jeden deň po súťaži (06.03.2023) vyžrebujeme 5 výhercov, ktorých následne uverejníme v instastory. Žrebovanie bude náhodné.

Výhra:

1x neoglucan Akut 250ml

1x neoglucan Vital 250ml

1x vitamín C 200g

1x :zdravé ďasná 75ml

1x :kurkuma & Q10 75ml

1x :ústna voda s obsahom kurkumy 250ml

Oznámenie výhercom:

Výhercovia budú o svojej výhre informovaný prostredníctvom Instagramu, následne po výhercoch bude požadované overenie ich účtu a vyžiadanie si kontaktu.

Osobné údaje:

Súťažiaci svojou účasťou udeľuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa, nakoľko aj ponúkanie produktov vyhlasovateľa a zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z., a to po dobu 10 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Správcom osobných údajov v zmysle zákona je spoločnosť Dimenzia, spol. s r.o., Štúrova 33, 060 01 Kežmarok, IČO:31697038, DIČ:2020516069 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:1958/P. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom jeho doručenia vyhlasovateľovi. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej právo podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z.z., t.j. najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov. Súťažiaci má právo obrátiť sa na vyhlasovateľa súťaže alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci pre prípad, že by sa stal výhercom niektorej z cien, vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko.

Záverečné ustanovenia:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. 

Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tým nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Každý súťažiaci sa účasťou v súťaži zaväzuje dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby víťaz prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je osobou výhercu a je starší ako 15 rokov. V prípade že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo inak spojená s Instagramom a Instagram za nič neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje vyhlasovateľ a nie Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť smerované vyhlasovateľovi súťaže a nie Instagramu.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s dotazom na e-mail: info@bielaperla.sk

Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, či spravovaná spoločnosťou Facebook/Instagram, ani s ňou spojená.